Obnova učilnice

Avtor prispevka : Manca Gorup, objavljeno 04.02.2019 21:44:41
KATEGORIJA:
Energija
KLJUČNE BESEDE:
Energija, Osnovna šola
POVZETEK:

Cilj našega podviga je bil urediti učencem in učiteljem prijazen prostor, ki že s samim izgledom opominja uporabnike na pomen zdravega naravnega okolja in ekološko ozaveščanje. Obnovili smo staro pohištvo in izboljšali njegovo uporabnost ter polepšali učilnico in jo spremenili v vesel prostor.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: OŠ Notranjski odred Cerknica

Z učenci 8.a (23 učencev) smo obnovili staro pohištvo v naši matični učilnici. Izboljšali smo njegovo uporabnost, saj smo sami izboljšali dotrajane elemente, manjkajoče ročaje so učenci sami izdelali iz kosov odpadne lesene embalaže, poleg tega pa smo polepšali učilnico in jo spremenili v barvit in vesel prostor. Z izbiro zelene barve, ki smo jo namešali tudi iz ostankov barv od likovne umetnosti, smo želeli opozoriti na pomen kontinuiranega ekološkega ozaveščanja tudi ostalih uporabnikov učilnice. Na to pa opozarjajo tudi naši domiselni EKO koši za ločevanje odpadkov, ki so jih učenci opremili z domiselnimi verzi. Na naravo nas neprestano spominjajo tudi potaknjenci lončnic, ki v naši učilnici odlično uspevajo, za rastline pa skrbijo učenci sami.


THE POWER OF ONE: Cilj našega podviga je bil urediti učencem in učiteljem prijazen prostor, ki že s samim izgledom opominja uporabnike na pomen zdravega naravnega okolja in ekološko ozaveščanje. Učenci 8.a, ki so sodelovali v podvigu so se naučili, kako z malo truda in dobre volje, za lastnim delom lahko popolnoma spremenijo prostor, z aktivnim udejstvovanjem pa tudi vplivajo na širšo skupnost in nenazadnje pripomorejo k ohranjanju naravnih danosti celega sveta.


Pri obnovi učilnice so učenci uporabili svoje znanje, pridobljeni v okviru  LUM, TIT pa tudi izbirnega predmeta OGL. Z uporabo orodij in sredstev so iskali načine za reševanje preprostih tehničnih in tehnoloških problemov. Tako so ustvarjalno povezovali naravoslovna, tehnična in umetniška znanja s prakso. Ob izdelovanju predmetov imajo učenci možnost, da razvijajo svoje sposobnosti za iskanje in oblikovanje novih rešitev ter za odločanje zanje. Pri učencih se na ta način celovito spodbuja razvoj psihomotoričnih sposobnosti, oblikovanje socialnih vrednot in iskanje estetskih rešitev. Pri delu v skupini razvijajo sposobnosti sodelovanja in vodenja. Ob uporabi orodij, strojev, naprav in instrumentov razvijajo delovne spretnosti ter navade in sposobnosti za praktično ustvarjanje. Seznanijo se z značilnostmi posameznih vrst del na tem področju. Vsebina in organizacija delovnega procesa omogoča celovit razvoj učenčeve osebnosti ter razvija interese za poklicno usmeritev. Učenci si oblikujejo zavest o tem, kako uporaba tehnike in tehnologije ter likovna umetnost spreminjajo prostor in svet, v katerem živijo. Praktično delo učencem pomaga razviti prilagodljivost, da bi lahko ustvarjalno živeli v svetu nenehnih sprememb. Praktično delo je učencem omogočilo druženje ob glasbi in petju, z dogovarjanjem glede razdelitve delovnih nalog so razvijali organizacijske in splošne socialne kompetence. Z oblikovanjem verzov na koših za ločevanje odpadkov pa so razvijali tudi pisne zmožnosti in izražanje v tujem jeziku in uresničevali cilje predmeta GOS.

Z obnovo učilnice smo prihranili denar, ki bi ga sicer namenili za nove omare, pri delu smo uporabili ostanke različnih materialov (les, barve). Prihranili smo tudi pri stroških, ki bi sicer nastali zaradi uničenja starih omar in istočasno preprečili onesnaževanje okolja, saj so omare izdelane iz ivernih plošč, pri uničenju katerih bi se sicer sproščal strupen plin formaldehid, ki se nahaja v
pohištvu starejše izdelave. Nedvomno smo z obnovo preprečili posek dreves,
ki bi bil potreben za izdelavo nove opreme in tudi zmanjšali ogljični odtis, ki bi nastal zaradi proizvodnje in transporta novih omar.

Glavna ovira je bila časovna umestitev obnove učilnice v delovni teden, saj imajo učenci zaradi različnih izbirnih predmetov in izvenšolskih dejavnosti zelo različne urnike, poleg tega je polovica učencev je vozačev, kar pomeni, da dejavnosti nismo mogli izvajati po 7. šolski uri. Šolska delavnica nam je bila zaradi izvajanja tehničnih izbirnih predmetov dostopna šele v januarju. Potrebnega je bilo veliko dogovarjanja in medsebojnega usklajevanja z učenci in drugimi učitelji, ki so z veseljem pomagali pri izvedbi dejavnosti. Za spodbudo in podporo pa gre največja zahvala ga. ravnateljici, Bernardi Dolničar.

Dogovori o obnovi učilnice so potekali v okviru razrednih ur, z učenci smo se o idejah in pripravljenih skicah dogovarjali med odmori in tudi po pouku.
Obnovo smo promovirali na spletni strani šole, imeli smo posebno otvoritev za učitelje, z navdušenjem pa so se ob ogledu nove učilnice odzvali tudi starši učencev. Z učenci smo si po končanem projektu ogledali videoprojekcijo o obnovi učilnice.


Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji